Liên hệ

về AC Farm

1. Là nguồn thực phẩm Lành Sạch cho mọi nhà với tiêu chí:
- Vườn, nhà sản xuất không hóa chất công nghiệp, canh tác theo phương pháp hữu cơ/ vườn rừng, hạn chế rác thải khó phân hủy.

2. Thực hành,chia sẻ, kết nối với các bạn, các vườn đang chuyển lối sống sang nông nghiệp hữu cơ, vườn rừng, từ phố về quê